Reklamácia a záruka
Čl.7 
Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)


Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke www.etabulky.sk. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru okamžite pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu predávajúcemu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení. Ak tovar vykazuje chyby, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzke predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na prevádzku predávajúceho, kde bude následne s kupujúcim spísaný reklamačný list na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný zaslať písomný popis reklamácie v ktorom presne označí druh a rozsah chýb tovaru. Reklamačné konanie tovaru sa začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a/ doručenie písomného popisu chýb na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu


b/ doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie!! Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, kde je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné  potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami. Ak si kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od zakúpenia tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (odborné posúdenie tovaru). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak si reklamáciu výrobku uplatní kupujúci po 12 mesiacoch od zakúpenia a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.


Nárok na uplatnenie záruky u kupujúcemu zaniká:


a/ nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,


b/ neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,


c/ uplynutím záručnej doby tovaru,


d/ mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,


e/ používaním tovaru v podmienkach, v ktorých sa kupovaný tovar nemá používať


f/ neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,


g/ poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, h/ poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,


i/ poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,


j/ neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,


k/ zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby


 


Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:


a/ odovzdaním opraveného tovaru,


b/ výmenou tovaru,


c/ vrátením kúpnej ceny tovaru,


d/ vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,


e/ písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,


f/ odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej služby, alebo prostredníctvom E-mailu. Záručná doba je 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy ( pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné!! Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:


a/ predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo


b/ predávajúci chybný tovar vymení. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:


a/ výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo


b/ v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v písomnom popise na uplatnenie reklamácie. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu. "Postup reklamácie"


Reklamačný poriadok

POSTUP PRI REKLAMÁCII

 

Pokazil sa Vám výrobok, ktorý ste zakúpili na www.etabulky.sk?

Vieme, že to nie je príjemné, preto Vám ponúkame pár rád ako predísť nepríjemnostiam a ako postupovať pre čo najrýchlejšie vyriešenie reklamácie.

 

1. Ako postupovať pri uplatnení reklamácie

Najvhodnešie je ak nám napíšete e-mail alebo nás kontaktujte na tel. čísle +421 911 052 652,  kde Vám oznámime informácie o ďaľšom postupe.

Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, pokiaľ možno v origi¬nálnom balení vrátane manuálov (ak sú súčasťou) pre odborné posúdenie autorizovaným servisom.

Ak zákazník zasiahne do konštrukcie reklamovaného produktu, alebo vykoná úpravu na produkte, záruka sa automaticky zruší. V prípade, že zákazník pri používaní takýchto produktov zistí závadu, je povinný okamžite hlásiť predávajúcemu zistené závady. Keď zákazník potrebuje odstrániť zistené závady, je povinný daný produkt v pôvodnom stave (bez zasahovania do produktu) doručiť predávajúcemu na preverenie stavu, prípadne na prerobenie/opravu. Keď reklamácia bude uznaná, predávajúci je povinný odstrániť závadu bez akýchkoľvek poplatkov. Prevzatím produktu kupujúci súhlasí s uvedenými pravidlami a stavom produktu.

 

Do zásielky ku výrobku vždy priložte:

- fotokópiu daňového dokladu o kúpe

- záručný list, ak bol vydaný

- detailný popis reklamovanej chyby výrobku

 

Reklamovaný tovar zašlite na našu adresu:

KAEM TISK s.r.o. so sídlom:
Sportovní 481,
74201 Suchdol nad Odrou 

 

Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku !!

Prosíme Vás, aby ste pri zasielaní tovaru dbali na správne zabalenie tovaru, použili tlmiace materiály alebo výplne, aby sa tovar pri preprave nepoškodil.

 

2. Riešenie a ukončenie reklamácie

Podľa zákona má servis na posúdenie chyby a opravu 30 kalendárnych dní.

Reklamačný protokol bude vystavený po prijatí reklamácie.

V tejto lehote Vám pri oprávnenej reklamácii bude výrobok zadarmo v rámci záručnej opravy opravený alebo vymenený alebo v prípade neopraviteľnosti výrobku Vám budú vrátené peniaze.

Vybavenie reklamácie bude kupujúcemu oznámené telefonicky alebo mailom.


Pri uplatňovaní reklamácie platia ustanovenia Obchodných a reklamačných podmienok

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, kompletnosť balenia, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri doručení. V prípa¬de, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený alebo tovar chýba, je povinný kontaktovať predávajúce¬ho najneskôr nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky.

Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený v plnej hodnote.

Kupujúci je povinný v prípade poškodenia zásielky uschovať pôvodné balenie zásielky k nahliadnutiu pre doručovaciu spoločnosť a k zhotoveniu fotodokumentácie.

Po nahlásení poškodenej zásielky (poškodený alebo chýbajúci tovar) príde zodpovedný pracovník doručovacej spoločnosti spísať škodový protokol a vyhotoviť fotodokumentáciu.

Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie chyby tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 

Na reklamácie mechanického poškodenia tovaru alebo chýbajúceho tovaru, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej časti) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požia¬daviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou.     Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy

- primeraným znížením kúpnej ceny

- náhradným dodaním tovaru

- odstúpením od zmluvy


Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je chyba úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto chyby. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Prevádzkovateľ internetového obchodu KAEM TISK s.r.o. si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opra¬vu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave o čom bude kupujúci vždy informovaný.

Upozornenie!!

Pokiaľ prevzatý tovar odovzdal zákazník bez pôvodného obalu alebo náhradného balenia, KAEM TISK s.r.o. ne¬preberá zodpovednosť za prípadne poškodenie tovaru počas prepravy do servisného strediska.

Pokiaľ sa v servisnom stredisku prejaví mechanické poškodenie alebo iné poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka, servisné stredisko respektíve KAEM TISK s.r.o. si môže nárokovať od zákazníka úhradu za diagnostiku alebo pre¬pravu zariadenia z a do servisného strediska, prípadne iné náhrady spojené s reklamáciou.

Prevádzkovateľ internetového obchodu KAEM TISK s.r.o. nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených:

nešetrným zaobchádzaním, neodborným zásahom do zariadenia (pokiaľ je elek¬tronické), neodborným rozobratím tovaru alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik.

Zároveň sa zákazník zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto chyby, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.